Συζήτηση για τη νέα εκδοχή του B2 στα Ρωσικά
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

10 Ιούνιος 2019

Βήμα προόδου προς το διάλογο και τη συνεργασία.

Ολοκληρώθηκε στο Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης η εργασία στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα γύρω από τη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και το κρατικό σύστημα εξέτασης για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας».

Στις 24 Μαΐου 2019 το Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας (ΕΚΠΓ) του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης (ΚΠΑΠ) διοργάνωσε στρογγυλή τράπεζα, στην οποία προσκλήθηκαν και προσήλθαν από διάφορες χώρες του κόσμου άνθρωποι που ειδικεύονται στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Αντικείμενο εργασίας απετέλεσαν ζητήματα που άπτονται της τελειοποίησης του συστήματος της κρατικής εξέτασης στη ρωσική ως ξένη γλώσσα τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό.

Δια των εισηγήσεών τους που παρουσίασαν εκλεκτοί συνάδελφοι, μοιράστηκαν με όλους τους παρευρισκόμενους τα πολύτιμα συμπεράσματά τους ως αποτέλεσμα της συσσωρευμένης εμπειρίας τους από την πολυετή επιστημονική – επαγγελματική δραστηριότητά τους στον τομέα των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας εντός αλλά και εκτός των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έθιξαν τους βασικούς όρους που δέον να πληρούνται για την εξασφάλιση της διεθνούς αναγνώρισης των τίτλων γλωσσομάθειας, πραγματοποίησαν μια σύντομη ανασκόπηση του υλικού που χρησιμοποιείται στον εκδοτικό οίκο εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας «Златоуст» στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών για την προετοιμασία του αλλοδαπού σπουδαστή ενόψει της συμμετοχής του στις εξετάσεις στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, προχώρησαν στη σαφή διάκριση και σημασιολογική οριοθέτηση των εννοιών «κέντρο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας» και «εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γλωσσομάθειας» με σημείο αναφοράς την προώθηση των πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου του Cambridge και άλλα πολλά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο σκεπτικό και τη θεωρητική βάση, πάνω στα οποία στηρίχτηκε η κατάρτιση νέου υλικού αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και ειδικότερα την εργασία της στρογγυλής τράπεζας απασχόλησε έντονα η εκδοχή της νέας μορφής που προτάθηκε να λάβει η εξεταστική δοκιμασία για την πιστοποίηση του δευτέρου επιπέδου γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στις ενότητες «Γνώση Λεξιλογίου και Γραμματικής» και «Παραγωγή Προφορικού Λόγου». Η εν λόγω προταθείσα νέα μορφή εξεταστικής δοκιμασίας για το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2, η οποία επεξεργάστηκε από το επιστημονικό προσωπικό της ακαδημαϊκής έδρας «Η Ρωσική ως Ξένη Γλώσσα και η Μεθοδολογία Διδασκαλίας της» του ΚΠΑΠ, δοκιμάστηκε ήδη σε πειραματικό στάδιο τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους μεταξύ άλλων και σε τμήματα σπουδαστών του Κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Russian Word.

Το Κέντρο Russian Word εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες στους διοργανωτές της στρογγυλής τραπέζης για τη δυνατότητα που του δόθηκε να παρουσιάσει στο σπουδαίο αυτό επιστημονικό συμπόσιο τα αποτελέσματα της συνεργασίας του με το ΕΚΠΓ του ΚΠΑΠ από το 2016 έως και σήμερα. Η δραστηριότητα του ΕΚΠΓ του ΚΠΑΠ τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει έμπρακτα, ότι το ρωσικό σύστημα της κρατικής εξέτασης για την πιστοποίηση γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας δεν αποτελεί μια απολιθωμένη δομή αλλά, αντιθέτως, πραγματοποιεί πρακτικά και ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης και της εποικοδομητικής σύνθεσης των προσπαθειών όλων εκείνων που ειδικεύονται και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο˙ των εξεταστών αλλά και εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία της διάρθρωσης της εξεταστικής δοκιμασίας˙ των καθηγητών αλλά και των εκδοτών εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας. Χειροπιαστό δε αποτέλεσμα της συστηματικής και συνεπούς αυτής προσπάθειας αποτελεί η διαρκής ενίσχυση του κύρους και της σημασίας της ρωσικής γλώσσας στη Ρωσία αλλά και στο εξωτερικό.

Mediacenter RW.
05/2019, St. Petersburg, Russia.

 

Шаг вперёд к диалогу и сотрудничеству

В ЦЯТ СПбГУ завершилась работа Круглого стола «Актуальные вопросы преподавания РКИ и государственной системы тестирования».

24 мая 2019г. Центр языкового тестирования СПбГУ собрал за круглым столом специалистов из разных стран в области преподавания РКИ и лингводидактического тестирования, заинтересованных в совершенствовании функционирования системы ТРКИ/TORFL в России и за рубежом.

В сообщениях коллег прозвучал накопленный российский и зарубежный опыт в области лингводидактического тестирования, были затронуты основы для обеспечения международного признания языковых сертификатов, сделан обзор материалов для подготовки к экзамену ТРКИ в учебно-издательском центре «Златоуст» за последние 20 лет, дано разграничение понятий «центр подготовки к тестированию» и «экзаменационный центр» на примере продвижения сертификатов Cambridge English, и многое другое. Отдельное внимание в программе круглого стола было уделено теоретическим основам создания новых контрольно-измерительных материалов, в частности, варианту нового формата теста ТРКИ-2 (субтестам «Лексика. Грамматика», «Говорение»), разработанного специалистами кафедры РКИ и методики преподавания СПбГУ, и прошедшего апробацию в апреле с.г. в том числе и в учебных группах Центра русского языка и культуры Russian Word.

Центр Russian Word благодарит организаторов круглого стола за предоставленную возможность поделиться достигнутыми результатами сотрудничества с ЦЯТ СПбГУ с 2016 по 2019 гг.. Пример деятельности ЦЯТ в последние годы доказал, что Российская система тестирования не является застывшей структурой, а, наоборот, совершает практические шаги по объединению усилий специалистов данной области: тестологов, тесторов, преподавателей и издателей, повышая таким образом авторитет русского языка и его значимость в России и за её пределами.


Медиацентр RW, СПбГУ, Россия.

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…