Αγαπητοί φίλοι!

Η αξιολόγηση των πνευματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων μας δημόσια, από τρίτα πρόσωπα, είναι αφ’ εαυτού της μια διαδικασία με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ώστε να καλούμαστε να την διαχειριστούμε αποτελεσματικά σε συνθήκες που είναι επιπλέον και οι ίδιες στρεσογόνες. Το άγχος των εξετάσεων, πολλαπλασιαζόμενο με μια σειρά από παράγοντες, τους οποίους είναι σχεδόν αναπόφευκτο να αποφύγουμε, καθώς προκύπτουν σε καταστάσεις που είναι αδύνατον να οριοθετηθούν και να προβλεφθούν εκ των προτέρων με απόλυτη ακρίβεια, «σκιάζει» την πολύτιμη εμπειρία που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτές , προκαλώντας, συνάμα, αβεβαιότητα για την προσωπική μας επιτυχία. Η καθόλα άρτια οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας από το Εξεταστικό Κέντρο πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης και το Κέντρο «Russian Word» αποβάλλει την περιττή και αχρείαστη συναισθηματική ένταση,
εξασφαλίζοντας σε μέγιστο βαθμό όλους τους θεμελιώδεις όρους για την επίτευξη ενός απόλυτα επιτυχούς αποτελέσματος.

Μην χάσετε την ευκαιρία σας!

Дорогие друзья!

Публичная оценка интеллектуальных возможностей – процедура и без того эмоционально перегруженная, чтобы проходить ее в некомфортных условиях. Тестовая тревожность, помноженная на ряд неизбежных факторов, возникающих в нестандартных условиях мешают «чистоте эксперимента», провоцируя неуверенность в собственном успехе. Грамотная организация процесса ЦЯТ СПбГУ и центром Russian Word снимает эмоциональную напряженность, обеспечивая максимально беспрепятственный результат.

Не пропустите свой шанс!

 

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 15:06

Олимпиада по РКИ

Дорогие друзья!

Благодарим всех, кто рискнул попробовать свои силы и стал официальным участником Олимпиады по РКИ, особенно тех, кто несмотря на принятое решение о параллельном проведении тестовой сессии и Олимпиады по РКИ принял смелое решение участвовать в конкурсе.
Данная инициатива инновационна для нашего центра, и мы с большим интересом приняли ее, и теперь, будучи увлеченными процессом подготовки, в предвкушении и волнении за своих школьников и студентов. Мы уверены в несомненной пользе подобного мероприятия: именно подобные возможности рождают желание идти вперед, бороться и побеждать!

Вниманию участников!

Напоминаем, что стартовал заочный этап Олимпиады. В период с 10 по 25 января в личном кабинете каждого участника на сайте СПБГУ Вы найдете задания отборочного тура (Лексика. Грамматика и Письмо), выполнив которые и загрузив отсканированные работы следом на сайт, Вы, реализуя свои скрытые таланты, станете полноправным претендентом на право быть лучшим.

Перейдя в самую волнительную фазу ожидания, мы вместе с вами будет ждать оглашения результатов 1-го тура. Очный этап запланирован на даты с 22–24 февраля. Он пройдёт на базе центра Russian Word и будет включать в себя 4 субтеста: «Письмо», «Чтение», «Аудирование», «Говорение».

Заранее предугадывая волнение иногородних участников, мы просим не переживать – экзамен и Олимпиада с комфортом будут пройдены в течение одного дня. Оставьте Ваши волнения на организаторов!

По всем вопросам просьба обращаться в секретариат центра RW.

До скорой встречи!

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 08:15

Newsletter 14

Дорогие друзья!

Впереди зимние каникулы. А это значит, что мы расстаёмся, чтобы вскоре встретиться вновь. Cмягчить горечь расставания и безболезненно пережить это непростое время в отсутствии друзей RW и увлекательных занятий поможет наше домашнее задание. Проведите время с пользой!

И не забывайте, каникулы – понятие временное, Russian Word – навсегда!!

Ожидаемые события начала 2019 года:

  • - зимняя сессия по РКИ;
  • - тестирование для детей и школьников;
  • - олимпиада по РКИ для школьников и студентов.

 

 

 
 
 

 

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что академический партнер Центра русского языка и культуры Russian Word- Российский новый университет (г.Москва) на основании соглашения № 073-10-2018-021 от 18 декабря 2018 г., заключенного с Министерством Просвещения РФ информирует о проведении цикла мероприятий, направленных на совершенствование системы дистанционного повышения квалификации учителей русского языка.
О деталях участия в нижеследующих программах можно узнать в секретариате Russian Word по тел.2310.220822. Адрес образовательного ресурса: www.master.ruword.org
12/2018.

«Учитель за виртуальной партой»
Информационно-аналитическое сообщение

Министерство Просвещения Российской Федерации инициировало цикл мероприятий, направленных на совершенствование системы дистанционного повышения квалификации учителей русского языка. В декабре 2018 г. дистанционное повышение квалификации организовано в рамках выполнения Соглашения № 073-10-2018-021 от 18 декабря 2018 г., заключенного между Министерством Просвещения РФ и Российским новым университетом, на основе государственных субсидий. Курсы проводятся на основе по модели, хорошо апробированной за последние годы в системе Открытого образования, популярность которой растет с каждым годом. Открытое образование дает возможность каждому в любом возрасте без отрыва от работы, в любое удобное время, не выходя из дома, совершенствовать свое профессиональное мастерство, расширять свой кругозор. Беспрецедентные возможности благодаря новым ИК-технологиям открываются в системе Открытого образования для тех, кто преподает язык (родной, второй родной, иностранный) или хочет их изучать. В наши дни учитель может приходить к ученику через экран компьютера, при этом очно-дистантный формат общения и использование мультимедийных методических пособий, видеолекций, презентаций позволяет не только сохранить эффект живого общения, но значительно расширяет дидактические возможности урока. Именно в таком формате учатся учить учителя русского языка, сидящие за виртуальной партой в Российском новом университете.
Курсы пользуются огромной популярностью благодаря своей доступности, которая, однако, не влияет на качество и глубину организации учебного процесса.

Обучение на курсах завершится в начале следующей недели и поэтому электронная регистрация слушателей уже закрыта. Но все, кто заинтересован в продвижении и сохранении русского языка, в совершенствовании методики его преподавания, могут принять участие в других мероприятиях проекта или познакомится с ним и в записи по адресу образовательного ресурса master.ruword.org.

Повышение квалификации учителей русского языка в системе современного Открытого образования

18 декабря стартовал новый проект Министерства Просвещения РФ, цель которого дальнейшее совершенствование таких востребованных направлений обучения в системе Открытого образования как повышение квалификации учителей. В данном случае речь идет об учителях русского языка и других предметов на русском языке, которые работают в школах и других образовательных организациях в России и за рубежом. Проект финансируется из субсидий, выделяемых государством на реализацию программы «Развитие образования».

Российский новый университет (РосНОУ), получивший право выполнить этот проект, имеет большой опыт проведения курсов повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка, организованных на основе современных ИК-технологий, позволяющих слушателям организовать свое обучение в индивидуальном режиме, не выходя из дома, но сохранив и приумножив за счет современных технических средств и мультимедийных учебных пособий эффект качественного очного образования. В целом интенсивно развивающаяся система Открытого образования – это новые ориентиры, новые возможности, комфортные условия обучения, индивидуальная образовательная траектория и эффективные образовательные результаты. Курсы РосНОУ дают возможность ощутить это в полном объеме, поэтому они пользуются повышенным спросом.
Очно-дистанционный формат обучения и повышения квалификации пользуется особой популярностью среди учителей-русистов, живущих в отдаленных от Москвы и региональных центров областях, а также у преподавателей, проживающих за рубежом.

Курсы повышения квалификации, подготовленные РосНОУ, дают возможность выбрать одну из предлагаемых четырех программ обучения, расширив ее горизонты материалами универсальных модулей, в которых идет речь о современных технологиях в обучении русскому языку, требованиях ФГОС, российском языковом законодательстве и др. Курсы организованы по модели Открытого образования и пользуются большой популярностью. Уже сейчас можно сказать, что число зарегистрированных участников существенно превосходит запланированное. Те, кто не успел записаться на курсы, смогут посмотреть в записи интересные мастер-классы ведущих специалистов в области преподавания русского языка, познакомится с новинками методической литературы, принять участие в профессиональном конкурсе и открытом уроке, посвященном методике РКИ. Адрес образовательного ресурса master.ruword.org

12/2018.

 

Τετάρτη, 26 Δεκέμβριος 2018 20:41

КАК УЧАТСЯ УЧИТЕЛЯ

Завершается программа повышения квалификации для учителей-русистов из России и зарубежных стран, организованная Российским новым университетом (РосНОУ) в рамка проекта Министерства просвещения РФ.

Проект, получивший условное название «Учитель за виртуальной партой» насчитывает 250 участников - учителей русского языка из разных регионов России и их коллег из Греции, Германии, Турции, Испании и других стран. Все занятия проходят в дистанционном режиме, и это дает возможность слушателям рационально организовать свое время. В качестве преподавателей в проведении курсов принимают участие и коллеги из Казанского Федерального университета (КФУ). Современные ИК-технологии дают слушателям и преподавателям из любого региона мира возможность в полном объеме использовать в ходе урока свой методический материал. В конце предновогодней недели 26 и 27 декабря слушатели программы в режиме онлайн смогут увидеть трансляцию открытого урока и принять участие в методическом семинаре, посвященном итогам работы курсов и проекта в целом.
Познакомиться со всеми мероприятиями проекта и подробнее узнать о программе повышения квалификации можно по адресу www.master.ruword.org

Телефон оргкомитета: +7 (916) 237-53-14 (Ольга Юрьевна)

Практика российских студентов на базе нашего центра - новаторская идея, реализовавшая себя в полной мере благодаря грамотной работе специалистов центра Russian Word и постоянных партнеров Российского нового университета (г. Москва), стремлению обеих сторон к взаимообогащающему развитию и продвижению новых идей. Надеемся, предоставленная платформа явилась уникальным опытом для молодых преподавателей и благоприятным стартом для их дальнейшей самореализации. Мы будем рады поддерживать данную инициативу и впредь. Также благодарим всех студентов за активное участие.

15/12/2018.

 

Μπροστά μας ανοίγεται μια ολόκληρη, καινούργια, χρονιά του 2019....

Τι ωραία, που θα ήταν να βρισκόμασταν, έστω για λίγο ακόμη, εκεί στις 14/12/2018, το βραδάκι, λίγο μετά τις 20:00, όταν το μεγάλο πάρτυ του “Russian Word” μόλις ξεκινούσε. Εκεί που ανταμώσαμε φίλους παλιούς και καινούργιους μα, πάνω απ’ όλα, φίλους καλούς! Ανθρώπους, που τους γνωρίσαμε κι έμαθαν ο ένας τον άλλον εδώ, στο “Russian Word”, απ’ όπου έμελλε να ξεκινήσει μια μεγάλη φιλία! Ανθρώπους, που ειδώθηκαν για πρώτη φορά σ’ ένα χώρο, που η ξεχωριστή, ιδιαίτερη προσωπικότητα του καθενός, η αγάπη τους και - γιατί όχι και - η περιέργειά τους για τη γοητευτική ρωσική γλώσσα και τον αμύθητου πλούτου πολιτισμό, που αυτή πρεσβεύει, συνάντησαν την αφοσίωση των καθηγητών τους στην ιδέα, πως η διδασκαλία είναι λειτούργημα υπεύθυνο, είναι δείγμα κουλτούρας, είναι τρόπος και έργο ζωής και όλα τούτα δημιούργησαν ένα «μείγμα εκρηκτικό», το ιδανικό περιβάλλον, για να ξεπηδήσουν μέσα από αυτό ανθρώπινες σχέσεις αληθινές, φιλίες για μια ζωή. Οι αίθουσες των μαθημάτων είχαν προ πολλού μετατραπεί σε πίστες χορού υπό τους ήχους σύγχρονης ρωσικής – και όχι μόνο – μουσικής, τα μεζεδάκια δεν έλεγαν να τελειώσουν, ενώ ο αγαπημένος μας φίλος Χάρης Ονούφριος, με τα υπέροχα cocktails, που αδιάκοπα μας προσέφερε, συνεισέφερε στο να κρατάει το κέφι στα ύψη και όλους τους καλεσμένους μας «δεμένους» εκεί και γι αυτή την ευγενική του χορηγία τον ευχαριστούμε πολύ!
Κρατάμε τη θετική μας διάθεση για όλη τη νέα χρονιά, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας και μας περιμένουν!

Искусство отдыхать

Очередной будничный день RW превратил пятницу (14/12/18) в яркую вечеринку. Открытая терраса нашего центра вновь собрала всех старых и новых друзей, чтобы провести вечер в приятной компании.
Гостей вечера встречал бармен, который по желанию присутствующих выполнял все их скромные и не очень капризы. Под аккомпанемент современных российских хитов и всевозможных закусок русской кухни праздник продлился глубоко заполночь. Новые знакомства, светящиеся от счастья и разноцветных софитов ультрасовременного офиса RW лица ребят, великолепный вид на сверкающую морскую гладь – все это создавало незабываемую атмосферу по-настоящему домашнего уютного праздника во главе с гостеприимной хозяйкой и коллектива RW.
Несомненно, языком для общения на учебные, культурные, социальные и даже политические темы официально был назначен русский. Иначе быть и не могло: русский язык, как самый богатый, сложносочиненный и многофункциональный язык в мире объединил всех не только в рамках аудиторных чтений, но и в альтернативном формате, что не могло не радовать наших преподавателей. Ключевая задача вечера – коммуникативная практика в действии – реализовала себя, если не в полной мере, то сделала шаг навстречу к всеобщему единению, столь принятому в стенах Russian Word.

Мы были рады Вашей компании! До встречи вновь!

Αγαπητοί σπουδαστές μας!

Η ανταπόκρισή σας στο άκουσμα της προετοιμασίας από το Κέντρο μας του ετήσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας και του Σαράτωφ τον Ιούλιο 2019 ήταν, ομολογουμένως, κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Μέσα σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, οι αρχικά προβλεπόμενες θέσεις υπερκαλύφθηκαν. Ωστόσο, καλούμε και όλους εσάς, που δεν προλάβατε να δηλώσετε εγκαίρως συμμετοχή και εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε, να έρθετε στην ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη 20/12 και ώρα 20.00, προκειμένου να συμπεριληφθείτε σε σχετική λίστα, που έχει ήδη αρχίσει να τηρείται. Σας καλούμε λοιπόν να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, ώστε να οριστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων που θα είναι και σε αυτή την περίπτωση περιορισμένος.
Ευχαριστούμε πολύ!

*Xαιρόμαστε ιδιαίτερα που το εκπαιδευτικό ταξίδι που διοργανώνουμε τον Απρίλιο 2019 στην Αγ. Πετρούπολη, χαίρει έντονου ενδιαφέροντος από την πλευρά σας και έχει ήδη συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Дорогие друзья!

Обращаем Ваше внимание, что в четверг 20/12 в 20.00 состоится презентация ежегодных учебных туров в два российских университета (г.Москва, г.Саратов).
Учебно-культурные поездки в Россию – одно из определяющих и популярных направлений деятельности центра RW. Ни одна даже самая сильная мотивация не позволит возыметь успех в познании исключительно в рамках учебной программы. Таким образом, процесс культурного просвещения наравне с образовательным – незаменимая составляющая результативности учебного процесса.
2019 год не станет исключением. Мы вновь приглашаем всех желающих, для кого русский язык – нечто большее, чем аудиторная программа. Расскажем об интересных деталях учебной и культурной программ, сроках, стоимости, условиях проживания, участии в тестировании и др.

ВНИМАНИЕ!
К сожалению, ввиду большого числа желающих, запись на участие в весеннем учебно-образовательном туре Russian Word в г. Санкт-Петербург, который состоится в период с 29.04 по 04.05, уже закрыта.
Ждем всех 20 декабря в 20.00!

Στις 11 Δεκεμβρίου και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και συζήτηση με τίτλο του "Ψηφιακός κόσμος" για τους σπουδαστές όλων των επιπέδων του RW. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της επιστημονικής κατεύθυνσης «Γλωσσολογία» με αντικείμενο ειδίκευσης «Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο σύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Τεχνολογιών του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδραστικού μαθήματος θα μάθετε για τις δυνατότητες της διάσημης ρωσικής μηχανής αναζήτησης ЯНДЕКС. Είμαστε σίγουροι πως το μάθημα αυτό θα είναι αναμφίβολα χρήσιμο για όλους όσοι ενδιαφέρονται να βρίσκουν γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τις online αγορές και πληρωμές στη Ρωσία, την κράτηση εισιτηρίων και δωματίων σε ξενοδοχείο, κτλ. Επίσης, θα μπορέσετε να μάθετε πώς να παραγγέλνετε φαγητό, να κατεβάζετε ρωσικές ταινίες και εκπομπές και πολλά άλλα.
Σας περιμένουμε!

Презентация «Интернет» в рамках педагогической практики магистрантов РосНОУ (г.Москва).

Во вторник 11 декабря в 20.00 состоится презентация «Интернет» для слушателей курсов RW всех уровней. Презентацию представят студентки магистратуры института гуманитарных технологий Росcийского нового универcитета (г. Москва) по направлению «Лингвистика» и специальности «Теория и методика преподавания РКИ в системе цифрового образования» в рамках проходящей на базе центра Russian Word педагогической практики.
Презентация расскажет о сервисах ЯНДЕКС – российской версии поисковой системы в виртуальной сети Интернет – и будет полезной всем без исключения, кто при острой необходимости или просто из любопытства будет заинтересован в оперативной информации о прогнозе погоды, пожелает вызвать самое мобильное и популярное среди молодежи Яндекс-такси, узнать расписание общественного транспорта или скачать карту метрополитена, заказать доставку любимых блюд домой, оплатить покупки, скачать или посмотреть в режиме «онлайн» последние киноновинки и многое другое.
Ждем всех! До встречи!

 

Αγαπητοί φίλοι!

Ξεκινάει η εγγραφή για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ταξίδι του Russian Word στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη, κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, από 29.04 έως 04.05.

Όλοι, όσοι δε μπορούν να φανταστούν την εκμάθηση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας χωρίς να ''βυθιστούν'' στο αντίστοιχο γλωσσικό περιβάλλον, όλοι, όσοι, προτιμούν να θαυμάζουν την απεριόριστη ομορφιά των φημισμένων ιστορικών τοποθεσιών της Αγίας Πετρούπολης παρά να πίνουν καφέ με θέα τη θάλασσα, σε όσους οι τεράστιες αποστάσεις και οι μη συνηθισμένες κλιματικές συνθήκες δεν προκαλούν πλήξη, αλλά, αντιθέτως, τους εμπνέουν για νέες περιπέτειες - παρακαλείσθε να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Russian Word αντίγραφο του διαβατηρίου Σας ώστε να καταρτιστεί εν συνεχεία πίνακας.
Όπως και παλαιότερα, πέρα από τις συναρπαστικές βόλτες στην ανοιξιάτικη Αγία Πετρούπολη, θα πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της πόλης- ακαδημαϊκό μας συνεργάτη.

*Η σχετική ενημέρωση για το ταξίδι θα γίνει την προτελευταία ημέρα των μαθημάτων, στις 20 Δεκεμβρίου και ώρα 19.30 στο RW.

Ενώσου κι εσύ μαζί μας! Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Διεύρυνε τον κόσμο σου μαζί με το Russian Word!

Дорогие друзья!

Стартует запись на участие в весеннем учебно-образовательном туре Russian Word в г. Санкт-Петербург, который состоится в период Пасхальных каникул с 29.04 по 04.05.
Всех, кто изучение РКИ без погружения в языковую среду не мыслит, кто фраппе с видом на бескрайнее море предпочитает бескрайние Питерские красоты знаменитых исторических мест, кого преодоление расстояний и нестандартные климатические условия не наводят тоску, а вдохновляют на новые подвиги – просьба предоставить в секретариат RW копию заграничного паспорта для последующего составления списка.
Как и прежде, кроме увлекательных прогулок по весеннему Питеру нас ждет экскурсия в вуз-партнер СПбГУ.

Присоединяйся! Количество мест ограничено. Сделай свой мир шире вместе с Russian Word!

12/12/2018.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…